Emiment Visitors
LIST OF EMINENT SCIENTISTS / S & T COMMUNATORS

    Date Name
2001-05-26Dr. J.J.Raval , Prof. Raikar , G.R.khairnar , Shri J.P.Gupata
2001-12-24Dr. A.P.J. Abdul Kalam , Dr. Raghunathan
2002-04-25Shri Narendra Modi (CM GUJ. ) Shri Hamant Chapatwala , Dr. Juneja (Advisor GUJCOST)
2004-06-22Dr. Vinay Kamble (NCSTC) , Dr. Vallabhbhai Kathiriya (MP)
2004-07-21Dr. R. B. Growar (BARC)
2005-01-12Prof. P. C. Vaidya, Prof. A. V. Narlikar, Prof. K. N. Iyer, Dr. Arunbhai Dave, Dr. Kanubhai Mavani,
2005-01-31Dr.J. J. Raval (Indian Planetary Society, Mumbai)
2005-02-28Prof. R. M. Sharma,(Saurashtra University, Rajkot.)
2005-03-05Prof. Anjan Joshipura, (PRL) Ahmedabad.
2005-03-09Shri Rajiv Varatak
2005-04-22Prof. B. D. Chakradeo, (Ambarnath University, Ullhasnagar, Maharashtra.)
2005-05-07Prof. H. P. Joshi,(Dept. of Physics, Saurashtra University, Rajkot.)
2005-07-27Dr. Narendra Deshmukh & others (Homi Bhabha Centre for Science Education)
2005-07-29Prof. Mihir J. Joshi, (Dept. of Physics, Saurashtra University, Rajkot.)
2005-08-12Prof. Parantap Pathak, (Rt. Scientist, ISRO (SAC), Ahmedabad)
2005-09-09Dr. D. N. Yadav
2005-09-14Mr. Rajiv Vartak, From Mumbai.
2005-09-20Prof. R. V. Upadhyaya, (Dept. of Physics, Bhavnagar University, Bhavnagar)
2005-10-14Prof. U. C. Joshi, (Scientist, PRL, Ahmedabad.)
2005-12-31Prof. K. N. Joshipura
2006-07-30Prof. M.G. Tarnekar, Physics Show
2006-10-03Dr. Anil Gupta.(National Innovation Foundation)
2006-12-27Prof. B.D.Chakradeo (Physics Magic cum Experiment show)
2007-02-07Prof. S.P. Subramanyan (Institute of Science - Bangalore /Evalution and Death of Stars)
2007-06-16Shri Joseph Meckwan
2007-08-12Prof. R.M. Pandya (Scientist SAC & ISRO Journey of Science and Religion)
2007-09-15Shri Rajiv Vaartak (School Science Education)
2007-10-02Prof. B.D. Chakradeo
2007-10-02Shri S. G. Manseta (Quizz on Gandhi Jayanti)
2007-10-09Dr.G. Madhavan Nair (Chariman ISRO), Dr. R.R.Navalgund, Dr.R.P.Dubey, Dr.A.S.Thakar, Shri Dhansukhbhai Bhanderi (Mayor)
2008-01-23Dr. Ajay (SAC ISRO Effect of Climate Change)
2008-01-26Mr.Ghosh (Balbhavan New Delhi,Earthquake Mearsuring equipment making workshop)
2008-02-04Dr.B.B.Kabaria (Scientist Krishi Vigyan Kendra, Targhadia)
2008-02-25Shri R. Chhaya (Navrang Club), Shri Pratap Sinha Jadeja, Prof.Bhuptbhai Ladua, Smt Anjana Dave (Science Week Celebration )
2008-03-01Dr. Khanpara, Dr.Karathia, Dr. Gholora, Dr. Kabaria( Krisi Vigyan Kendra ,Targhadia)
2008-03-24Prof.J.R. Trivedi (Evolution of Earth)
2012-10-13Dr. Sivjee- full bright research fellow from USA